Decoded Slug: สิ่งที่ (sìng thîi) - The thing that, what

Thai Grammar Point
สิ่งที่ (sìng thîi) - The thing that, what

สิ่งที่ (sìng thîi) - The thing that, what

Short explanation:

Use to refer to a specific object, situation, or concept that has certain conditions or characteristics.

Formation:

Noun + สิ่งที่ + Clause/Description

Examples:

ของ ที่ มัน ซื้อ มา ก็ คือ สิ่งที่ ฉัน ต้องการ นั่นเอง
khŏng thîi man séu maa kôr kêu sìng thîi chǎn tôrng gaan nân eeng
The thing that he bought is exactly what I need.
สิ่งที่ ฉัน ชอบ ที่สุด คือ การ เที่ยว ทะเล ด้วย ครอบครัว
sìng thîi chǎn chôp thîi sùt kêu gaan thîiao thá-lae dûay khrop-khua
What I like the most is traveling to the sea with my family.
สิ่งที่ ทำให้ เธอ รู้สึก ดี คือ การ ทำอาชีพ เป็น ศิลปิน
sìng thîi tham hâi thoe rú-seuk dii kêu gaan tham àa-chîip pen sìn-la-pin
What makes her feel good is working as an artist.
สิ่งที่ เขา เลือก เป็น อาหาร เย็น คือ ข้าว ผัด กั้ง
sìng thîi khǎo leûak pen aa-hǎan yen kêu khâo phàd gûng
What he chose as dinner is fried rice with prawns.

Long explanation:

'สิ่งที่ (sìng thîi)', which directly translates to 'the thing that' or 'what', is a clause connector that is used to attach a certain condition or characteristic to a specific object, situation, or concept. It serves as a reference to something that was just mentioned or something that is going to be described in detail. It can be used both in simple and complex sentences.
hanabira.org

Ace your Japanese JLPT N5-N1 preparation.

Disclaimer

Public Alpha version. This site is currently undergoing active development. You may encounter bugs, inconsistencies or limited functionality. Lots of sentences might not sound natural. We are progressively addressing these issues with native speakers. You can support the development by buying us a coffee.

花びら散る

夢のような跡

朝露に

Copyright 2024 @ hanabira.org