Thai grammar CU-TFL 1-5:

Thai grammar list for CU-TFL_1:

ครับ/ค่ะ (khrap/kha) - Polite ending particle for male/female speakersไม่ (mâi) - Not (Negation)ว่า (wâa) - Thatและ (láe) - Andกับ (gàp) - Withใน (nai) - In, insideบน (bon) - On, Aboveใต้ (tâi) - Under, belowหรือ (rǔe) - Orแล้ว (láew) - Already, thenที่ (thîi) - Which, that (Relative pronoun)จะ (jà) - Will (Future marker)เป็น (pen) - To be (For nouns and adjectives)มี (mii) - To haveอยู่ (yùu) - To be (Location/Existence)ก่อน (gòn) - Beforeหลัง (lǎng) - Afterถ้า (thâa) - Ifเมื่อ (mûea) - Whenทำไม (tham-mai) - Whyให้ (hâi) - To give, let, forไป (pai) - To goมา (maa) - To comeได้ (dâi) - Can, to getขอ (khǒr) - To request, to ask forนี่ (nîi) - Thisนั้น (nán) - Thatนี้ (níi) - Hereทาง (thaang) - Way, directionระหว่าง (rá-wàang) - Betweenแต่ (dtàe) - But, howeverหมด (mòt) - All/Endบาง (baang) - Someหลาย (lǎai) - Manyค่อย (khôi) - Graduallyทุก (thúk) - Everyกำลัง (gam-lang) - In the process of, currently (present continuous)ยัง (yang) - Still, yetด้วย (dûai) - Also, tooสุด (sùt) - Most, veryเสมอ (sà-mǒer) - Alwaysแค่ (kâe) - Just, onlyดี (dii) - Goodร้าย (ráai) - Badมาก (mâak) - Very, muchเร็ว (reo) - Fast, quicklyช้า (cháa) - Slow, slowlyก็ (gâw) - Then, Soเป็นไง (pen ngai) - How is it? (Casual greeting)เพราะ (phráw) - Becauseเกือบ (gèuap) - Almost, nearlyจน (jon) - Untilกว่า (kwàa) - Thanดัง (dang) - As (like, similar to)คง (khong) - Probably, must beรู้ (rúu) - To knowเชื่อ (chûea) - To believe, trustส่ง (sòng) - To send, to deliverนำ (nam) - To lead, bringเสีย (sǐa) - To lose, broken, unfortunately

Thai grammar list for CU-TFL_2:

อาจ (àat) - Might, Perhapsต้อง (tâwng) - Must, have toควร (khuan) - Should (giving advice)น่า (nâa) - Seems, looks like (making speculations)ถูก (thùuk) - Passive voice marker; also means 'to be hit by'แม้ (mâe) - Even if, althoughใช่ (châi) - Is it?, correct, rightปลาย (plaai) - End (of a period), tipซึ่ง (sûeng) - Which, who (relative pronoun)เมื่อไร (mûea rai) - Whenประมาณ (pra-maan) - About, approximatelyระยะ (rá-yà) - Distance, period (of time)เปลี่ยน (plìian) - To change, to alterแทน (thæn) - Insteadจนกว่า (jon kwâa) - Until (specific condition is met)ทั้ง (tháng) - Both, all, entireแต่ง (dtɛ̀ɛng) - To decorate / Forming wordsร่วม (rûam) - Together, to participateแสดง (sǎ-daeng) - To show, to indicateโดย (dooi) - By, viaซึ่งกันและกัน (sûeng gan láe gan) - Each other, one anotherแค่ไหน (kâe nǎi) - How much/many (degree of an adjective)ขณะ (khà-nà) - Moment, time, duringว่า (wâa) - Quotation marker; used to introduce reported speechจึง (jeung) - Therefore, as a resultแม้ว่า (mâe wâa) - Even though, althoughเผื่อ (phèua) - In case, for the sake ofอีก (ìik) - Again, more, anotherก่อน (gòrn) - Beforeหลังจาก (lǎng jàak) - Afterขณะนี้ (khà-nà níi) - Currently, at this momentในที่สุด (nai thîi sùt) - Finally, at lastด้วยกัน (dûai gan) - Togetherเพื่อ (phʉ̂ʉa) - In order to, for the purpose ofรวมทั้ง (ruam tháng) - Including, as well asแต่เมื่อ (dtàe mûea) - But whenยิ่ง (yîng) - Even more, increasinglyตั้งแต่ (táng dtàe) - Since, fromใคร่ (khrài) - To desire, wantใช้ (chái) - To useกลับ (glàp) - To return, to go backส่วน (sùan) - Part, portionอย่าง (yàang) - Kind, type, like (for giving examples)ถ้า (thâa) - If, in case ofจริง (jĭng) - True, Reallyทั้งนี้ (tháng níi) - Meanwhile, howeverแน่นอน (nâe-non) - Certainly, of courseเมื่อ (mûea) - Whenนับ (náp) - To count; since (time)บาง (baang) - Some, certainนอกจาก (nâawk jàak) - Besides, exceptหาก (hàak) - If, in case thatแม้นว่า (mâen wâa) - Regardless of whetherระหว่าง (rá-wàang) - Between, amongภายใน (phāi nai) - Within, insideภายนอก (phāi nâawk) - Outside, externallyภายหลัง (phāi lǎng) - Later, in the futureตลอด (dtà-làwt) - Throughout, continuouslyตาม (dtaam) - According to, followจนถึง (jon thǔeng) - Until, up toทันที (than thii) - Immediately, right awayบ่อย (bòi) - Often, frequentlyหา (hǎa) - To search for, to look forประจำ (pra-jam) - Regular, routine, permanentวันนี้ (wan níi) - Todayมั้ย (mái) - Question particle, isn't it?ครั้ง (khráng) - Time (occasion, instance)ระหว่างที่ (rá-wàang thîi) - While, during the time thatแต่ละ (dtàe lá) - Each, everyซึ่ง (sûeng) - Which, that (relative pronoun)ซับซ้อน (sáp sɔ́ɔn) - Complicated, complexเกี่ยวกับ (gìao gàp) - About, related toสมัย (sà-mai) - Era, period, timeฐานะ (thā-ná) - Status, position, situationเช่น (chèn) - Such as, like, for instanceโดยเฉพาะ (dooi chê-phâw) - Especially, Particularlyเท่านั้น (thâo nán) - Only that much, just thatจน (jon) - Until, till, to the extent thatเชื่อ (chʉ̂ʉa) - To believe, to trustเป็นต้นไป (pen dton bpai) - Onwards, and so forthส่ง (sòng) - To send, to deliverเพิ่ม (phôem) - To increase, to addลด (lót) - To decrease, to reduceข้างหน้า (khâang nâa) - In front of, aheadข้างหลัง (khâang lǎng) - Behind, at the backเสมือน (sà-mʉan) - As if, resemblingพร้อมกับ (phróam gàp) - Along with, ready withแทนที่ (thɛɛn thîi) - Instead ofดังกับ (dang gàp) - As if, like, as thoughแบบนี้ (bàeb níi) - Like this, this wayแบบนั้น (bàeb nán) - Like that, that wayใกล้ (glâi) - Near, closeแตกต่าง (dtàek dtàang) - Different, to differหาย (hǎai) - To disappear, to be missingเห็น (hěn) - To see, to perceiveรู้ (rúu) - To know, to be aware ofเรียน (riian) - To study, learnฝึก (fùek) - To practice, to trainเปลี่ยน (bplìian) - To change, to alterแนะนำ (náe-nam) - To recommend, to suggest

Thai grammar list for CU-TFL_3:

ถึงแม้ว่า (thǔeng mâew wâa) - Even though, althoughจะ...ก็ (jà...gɔ̀) - Whether... orแค่ (khâe) - Just, only, merelyเกินไป (gern bpai) - Too much, excessivelyอีก (ìik) - Again, furthermore, moreยัง...อยู่ (yang...yùu) - Still, yetแทน (thɛɛn) - In place of, forเนื่องจาก (nʉ̂ʉang jàak) - Due to, because ofหรือจะ (rʉ̌ʉ jà) - Whether, or possiblyนอกจาก...แต่ยัง (nâawk jàak... dtàe yang) - Not only... but alsoเพื่อ (phʉ̂ʉa) - In order to, for the purpose ofซึ่ง...ก็ (sûeng... gɔ̀) - Which is, that isในที่ (nai thîi) - Whereas, whileจนกระทั่ง (jon grà-tàng) - Until, up to the pointหากว่า (hàak wâa) - Supposing, in case thatไม่เพียงแต่ (mâi phîang dtàe) - Not only...ปรากฏว่า (praa-gòt wâa) - It appears that, It turns out thatตั้งแต่...จนถึง (dtâng dtàe... jon thǔeng) - From... to (time or place)ขณะที่ (khànà thîi) - While, whereas, at the time whenต่อมา (dtòr maa) - Afterwards, then, nextให้ (hâi) - To give, to allow, for the purpose ofแม้น (mâen) - Even, even if, althoughทั้งนี้ (tháng níi) - However, neverthelessเมื่อไร (mʉ̂a rai) - When (question)เป็นที่ (pen thîi) - To be known as, to be recognized asโดยที่ (dooy thîi) - By which, by whom, wherebyแม้...ก็ (mâe...gɔ̀) - Even though...stillเพื่อว่า (phʉ̂ʉa wâa) - So that, in order thatครั้งไหน (kráng hăi) - When (question regarding occasions)ซึ่งกันและกัน (sûeng gan láe gan) - Each other, mutuallyเท่ากับ (thâo gàp) - Equal to, the same asในเมื่อ (nai mʉ̂a) - Since, as, seeing thatทุกที (thúk thii) - Always, every timeแต่ว่า (dtàe wâa) - But, howeverด้วยกัน (dûai gan) - Together, with each otherเช่น (chèn) - Such as, like, for exampleสิ่งที่ (sìng thîi) - The thing that, whatใช่ว่า (châi wâa) - Is it that, could it be thatหาก (hàak) - If, in case, supposeส่วน (sùan) - Part, portion, in terms ofเสมือน (sà-mʉan) - As if, like, similar toโดย (dooy) - By, via, methodแต่เพียง (dtàe phîang) - Only, merelyตลอด (dtà-lòt) - Throughout, always, constantlyกัน (gan) - Each other, one anotherจนถึงเมื่อ (jon thǔeng mʉ̂a) - Until, up until ด้วยว่า (dûai wâa) - Because, due to the fact thatระหว่าง (rá-wàang) - Between, among, in the midst ofกับว่า (gàp wâa) - That, saying thatขณะนี้ (khànà níi) - Now, currently, at this timeเช่นไร (chèn rai) - How, in what wayสมมุติ (sàm-mùt) - Supposing, let's say, for instanceตามที่ (dtaam thîi) - According to, as perสามารถ (sǎa-mâat) - Can/To be able toที่สุด (thîi sùt) - The most, utmost, extremeทั้งที่ (tháng thîi) - Although, even thoughอันที่ (an thîi) - The reason that, due toทั้ง (tháng) - All, entire, bothมิฉะนั้น (mí chá-nán) - Otherwise, or else ต่อให้ (dtòr hâi) - Even if, even though, albeitซึ่งได้แก่ (sûeng dâi gè) - Namely, which areโดยเฉพาะ (dooy châ-phâw) - Especially, in particularตามปกติ (dtaam bpòk dtì) - Normally, usually, typicallyหาความ (hǎa khwaam) - To find, to search for (information)เสียก่อน (sǐa gɔ̀n) - First, firstly, in advanceเกี่ยวกับ (gìao gàp) - Concerning, about, regardingใหญ่โต (hái dto) - Huge, very big, enormousนอกเหนือ (nâawk nǔea) - Besides, apart from, in addition toล้วนๆ (lúan lúan) - Purely, only, justหากแม้ (hàak mâe) - Even if, althoughต่อไป (dtòr bpai) - Next, subsequently, from now onถึงเมื่อไร (thǔeng mʉ̂a rai) - Until when, how longเหตุเพราะ (hèt prâo) - Because, due to, for the reason thatจากนั้น (jàak nán) - After that, then, subsequentlyแบบนี้ (bàep níi) - Like this, in this way, this kind ofส่วนใหญ่ (sùan hái) - Mostly, generally, for the most partเพื่อเป็น (phʉ̂ʉa pen) - In order to be, for the sake of beingที่ไหน (thîi hǎi) - Where, at which placeอย่างไร (yàang rai) - How, in what manner, how comeเกินไป (gern bpai) - Overly, excessively, too muchเป็นไปได้ (pen bpai dâi) - Possible, can beพอดี (paw dîi) - Just right, exactly, by chanceซึ่งกันและกัน (sûeng gan láe gan) - Mutually, each otherซึ่งก็คือ (sûeng gɔ̂ kʉ̂ʉ) - Which is to say, i.e., that isเป็นอันจบ (pen an jòp) - That's it, it's over, to concludeขณะที่ (khànà thîi) - While, when, at the time thatแทนที่จะ (thɛ̂n thîi jà) - Instead ofมั้ย (mái) - Question particle (informal)พร้อมกับ (prâwm gàp) - Together with, along withบ่อย ๆ (bòi bòi) - Often, frequentlyถ้าหาก (thâa hàak) - If, in case thatตามที่ได้บอก (dtaam thîi dâi bɔ̀k) - As mentioned, as said beforeด้วยกัน (dûai gan) - Together, with each otherเพื่อว่า (phʉ̂ʉa wâa) - In order to say, to indicateอย่างน้อย (yàang nɔ́i) - At least, minimumหรือเปล่า (rʉ̌ʉ bplào) - Or not? (question ending)โดยทั่วไป (dooy thûa bpai) - Generally, In generalเมื่อไร (mʉ̂a rai) - When? At what time?และเมื่อ (láe mʉ̂a) - And when, and thenต่อมา (dtòr maa) - Afterward, then, nextยิ่งขึ้น (yîng khûen) - Increasingly, more and moreใคร่จะ (khraî jà) - To want to, would like toเสียดาย (sǐa daai) - What a waste, what a pityไม่ว่าจะ (mâi wâa jà) - No matter what/Regardless ofเกือบๆ (gʉ̀ʉb gʉ̀ʉb) - Almost, nearlyทั้งนี้ (tháng níi) - For this reason, thereforeอาจจะ (âat jà) - Might, perhaps, probablyอันที่จริง (an thîi jing) - In fact, actuallyแค่ (kâe) - Just, only, merelyก่อนหน้านี้ (gɔ̀n nâat níi) - Before this, previouslyเป็นการ (pen gaan) - It is a way of, it is an act ofหรือไม่ (rʉ̌ʉ mâi) - Or not, whether or notโดยที่ไม่ต้อง (dooy thîi mâi dtâwng) - Without having toจนกระทั่ง (jon grà thàng) - Until, up to the pointแม้กระทั่ง (mâe grà thàng) - Even, even thoughเฉพาะ (châ-phâw) - Only, solely, specificallyโดยรวม (dooy ruam) - In general, overall, on the wholeเรียกว่า (rîak wâa) - Called, named, termed asถึงแม้ว่า (thǔeng mâe wâa) - Even if, even thoughในที่สุด (nai thîi sùt) - Finally, in the end, ultimatelyตามแต่ (dtaam tàe) - Depending on, based onหลังจากนั้น (lǎng jàak nán) - After that, subsequentlyโดยเฉพาะ (dooy châ-phâw) - Especially, particularlyถ้าเป็น... (thâa pen...) - If it is...แล้วแต่ (láew tàe) - Depending on, up toทีละ (thii lá) - One at a time, graduallyตลอดจน (dtà-lɔ̀ɔt jon) - Throughout until, all the way toไม่ค่อย (mâi khɔ̂i) - Not very, not oftenจนถึง (jon thǔeng) - Until, up toเพราะว่า (phráw wâa) - Because, since, due toด้วยว่า (dûai wâa) - Because, since, given thatเกี่ยวกับ (gìao gàp) - About, regarding, concerningเสมือนว่า (sǎ-mʉan wâa) - As if, as though, seeminglyทั้งๆ ที่ (tháng tháng thîi) - Even though, despite the factเมื่อก่อน (mʉ̂a gɔ̀n) - In the past, formerlyในขณะนี้ (nai khànà níi) - At the moment, currentlyแต่ละ (tàe lá) - Each, everyถึงแม้จะ (thǔeng mâe jà) - Even ifเพื่อที่จะ (phʉ̂ʉ thîi jà) - In order to, so as toก่อนที่จะ (gɔ̀n thîi jà) - Before (doing something)ซึ่ง (sʉ̂ng) - Which, that (as a relative pronoun)แทนที่จะ (thæn thîi jà) - Instead ofโดยทั่วไป (dooy thûa paai) - Generally, in generalอย่างเดียว (yâang diiao) - Only, just, solelyด้วยกัน (dûai gun) - Together, with each otherดังนั้น (dang nán) - Therefore, thus, soด้วยเหตุนี้ (dûai hèt níi) - For this reason, henceเช่น (chèn) - Such as, for example, likeทั้ง...และ... (tháng... láe...) - Both... and...แม้...ก็... (mâe... gɔ̂...) - Even if... still...เป็นอันว่า (pen an wâa) - Because, seeing thatตั้งแต่ (dtâng dtàe) - Since, from (a point in time)ไม่แค่...แต่ยัง... (mâi kâe... dtàe yang...) - Not only... but also...โดยปกติ (dooy bpòk dtìi) - Normally, typicallyในระหว่าง (nai rà-wàang) - During, in the midst ofเพื่อว่า (phʉ̂ʉ wâa) - So that, in order thatนอกจาก...ยัง... (nâawk jàak... yang...) - Besides... also...จนทุกที่ (jon thúk thîi) - Everywhere, all overไม่ใช่เพียงแต่ (mâi châi phiang dtàe) - Not onlyขณะเดียวกัน (khànà diiao gun) - At the same time, simultaneouslyไม่ว่า...ก็... (mâi wâa... gɔ̂...) - Regardless of..., whether... or...โดยไม่ต้อง (dooy mâi dtâwng) - Without having toเปรียบเทียบ (bpriàp thîiap) - To compare, in comparisonเพียงแค่ (phiang kâe) - Merely, just, onlyแบบนี้ (bàeb níi) - Like this, in this mannerสำหรับ (sǎm ràp) - For, regarding, pertaining toต่อเมื่อ (tòr mʉ̂a) - Provided that, in case ofจนกระทั่ง (jon grà thǔng) - Until, up to the point thatเป็นไปได้ (pen bpai dâai) - Possibly, it is possibleทั้งนี้ (tháng níi) - In this regard, in this matterเรียกว่า (rîak wâa) - Called, known asเท่าที่ (thâo thîi) - As much as, to the extent thatเสียก่อน (sǐa gɔ̀n) - First, beforehandเนื่องจาก (nʉ̂ang jàak) - Due to, because ofเท่านั้น (thâo nán) - Only that much, that's allทั้งหมด (tháng mòt) - All, totally, entirelyทั้งว่า (tháng wâa) - Even though, althoughเฉพาะ (châ-phâw) - Specifically, especially, onlyตั้งแต่เดิม (dtâng dtàe doem) - From the beginning, originallyนับจากนั้น (náp jàak nán) - From then on, Since then

Thai grammar list for CU-TFL_4:

ขึ้นอยู่กับ (khʉ̂n yùu gàp) - Depends onอนึ่ง (anʉ̀ng) - Namely, that is to sayถึงแม้ว่า (thʉ̌ng mâe wâa) - Even if, althoughจะ...ก็... (jà... gɔ̂...) - Whether... or...เพื่อที่จะ (phʉ̂ʉ thîi jà) - In order to, so as toเสมือนว่า (sà-mʉan wâa) - As if, as thoughตามที่ (dtaam thîi) - According to, as perเกินไป (goen bpai) - Too much, excessivelyในที่สุด (nai thîi sùt) - Ultimately, in the endอย่างไรก็ตาม (yâang rai gɔ̂ dtaam) - However, nonethelessเพียงเพราะ (phiang phráw) - Merely because, just becauseทั้งๆ ที่ (tháng tháng thîi) - Even though, despite the fact thatถ้าหาก (thâa hàak) - In case, if at allล้วนแล้วร้อย (lúan láew rói) - Purely, solely, completelyโดยเฉพาะ (dooy châ-phâw) - Particularly, especiallyยิ่งขึ้น (yîng khʉ̂n) - Increasingly, more and moreทั้งนี้เพราะว่า (tháng níi phráw wâa) - This is becauseจนถึงขณะนี้ (jon thʉ̌ng khànà níi) - Up until now, hithertoเพราะเหตุนี้ (phráw hèt níi) - For this reason, thusนอกเหนือจาก...ก็ยัง... (nâawk nǔea jàak... gɔ̂ yang...) - Apart from... also...ในแง่ที่ (nai ngâe thîi) - In terms of, in the aspect ofเพื่อว่า (phʉ̂ʉ wâa) - So that, in order thatขณะเดียวกัน (khànà dîaw gan) - At the same time, simultaneouslyถ้าเท่าไหร่ (thâa thâo rài) - As much as, depending on how muchด้วยกัน (dûay gan) - Togetherโดยส่วนใหญ่ (dooy sùan yài) - Mostly, generallyแต่เพียง (dtàe phiang) - Only, merely, justแม้กระทั่ง (mâe grà thǔng) - Even, to the extent thatครั้งไหน (kráng rài) - Whenever, every timeในทางตรงกันข้าม (nai thaang dtrong gan khâam) - On the contrary, oppositelyอย่างไรเสีย (yâang rai sǐa) - Anyhow, anywayดังกับ (dang gàp) - As if, like, as thoughแต่ละ (dtàe lá) - Each, Everyถึงขั้น (thʉ̌ng khân) - To the extent that, so much so thatแต่ทว่า (dtàe thwâa) - However, but, yetพอ...ก็... (phɔɔ... gɔ̂...) - As soon as... then...เช่นกัน (chèn gan) - Similarly, likewiseเสียด้วย (sǐa dûay) - Unfortunately, sadlyตามที่...ได้ (dtaam thîi... dâai) - As... can beเพราะเป็น (phráw pen) - Because it isยิ่ง...ยิ่ง... (yîng... yîng...) - The more... the more...ทั้งหมด (tháng mòt) - In total, allหากว่า (hàak wâa) - If, in case thatไม่ว่า...ก็... (mâi wâa... gɔ̂...) - No matter... always...อาจจะ (âat jà) - Might, possiblyซึ่งกันและกัน (sʉ̂ng gan láe gan) - Each other, mutuallyแทนที่จะ (thæn thîi jà) - Instead ofซึ่ง...เป็น... (sʉ̂ng... pen...) - Which is...ในขณะที่ (nai khànà thîi) - While, whereasด้วยเหตุนี้ (dûay hèt níi) - Therefore, for this reasonเป็นต้นไป (pen tôn bpai) - And so on, etc.แต่งานจริง (dtàe ngaan jing) - In reality, actuallyเสียจนถึง (sǐa jon thʉ̌ng) - Until, up toเฉยๆ (chǒey chǒey) - Just like that, simplyครั้งหลัง (kráng làng) - Next time, in the futureครั้งก่อน (kráng g̀̀xn) - Before, previouslyเสียแล้ว (sǐa láew) - Unfortunately, regretfullyตั้งแต่...จน (dtâng dtàe...jon) - From... until...มิฉะนั้น (mí chá nán) - Otherwise, or elseในที่ (nai thîi) - In which, whereเมื่อไร (mʉ̂a rai) - Whenever, any timeเรื่องของ (rʉ̂ang khɔ̌ng) - About, Regardingไม่แค่...แต่ยัง... (mâi khâe... dtàe yang...) - Not only... but also...ครั้งใด (kráng dai) - Whenever, any occasionเท่าที่ (thâo thîi) - As far as, as much asในระหว่าง (nai rà-wàang) - During, in the midst ofเสมือน (sà-mʉan) - As if, resemblingเพื่อความ (phʉ̂ʉ khwaam) - For the sake of, for the purpose ofอย่างเช่น (yâang chèn) - Such as, for exampleทุกที่ (thúk thîi) - Everywhere, every placeเป็นอันจบ (pen an jòp) - And that's the end, that concludesอย่างน้อย (yâang nɔ́ɔi) - At least, minimallyแค่...ก็พอ (khâe... gɔ̂ phɔ̂) - Just... is enoughทั้งนี้ (tháng níi) - This being the case, thusตามที่กำหนด (dtaam thîi gam-nòt) - As scheduled, as appointedด้วยว่า (dûay wâa) - Because, since, for the reason thatเพราะว่า (phráw wâa) - Because, Sinceจนกระทั่ง (jon grà thǔng) - Until, up to the pointอย่างใด (yâang dai) - In any way, somehowหลังจากนั้น (lǎng jàak nán) - After that, subsequentlyแต่เพียง (dtàe phiang) - Only, merelyทันที (than thii) - Immediately, at onceเรียกว่า (riiak wâa) - Called, known asแล้วแต่ (láew dtàe) - Depending on, it's up toแต่ว่า (dtàe wâa) - But, howeverเกือบๆ (gʉ̀ʉb gʉ̀ʉb) - Almost, nearlyจึงเป็นไปได้ว่า (jeung pen bpai dâai wâa) - Therefore, it can be said thatเพื่อน (phʉ̂ʉan) - In Order to, For The Purpose Ofต่อมา (dtòr maa) - Then, afterwardsทั้งนั้น (tháng nán) - Yet, howeverไม่กี่ (mâi gìi) - A few, not manyด้วยกัน (dûay gan) - Together, with each otherซึ่งไร (sʉ̂ng rai) - Which, whateverจนถึงเวลา (jon thʉ̌ng welaa) - Until the time, when the time comesอันที่จริง (an thîi jing) - In fact, actuallyอย่างไรก็ตาม (yâang rai gɔ̂ dtaam) - However, nonethelessเมื่อไหร่ก็ตาม (mʉ̂a rài gɔ̂ dtaam) - Whenever, at any timeไม่เป็นไร (mâi pen rai) - It's okay, no problemเสียก่อน (sǐa g̀̀xn) - First, beforehandภายใน (phǎay nai) - Within, Insideถึงแม้ว่า (thʉ̌ng máew wâa) - Even thoughเรียบร้อย (riab rɔ́ɔi) - Smoothly, Successfullyพร้อมกับ (phrôom gàp) - Along with, together withนอกจาก...แต่ยัง... (nâwk jàak... dtàe yang...) - Not only... but also...ใครๆ (khrǎi khrǎi) - Anyone, everybodyเกี่ยวข้อง (gìiao khɔ̂ng) - Related to, involved withบ้างครั้ง (bâang kráng) - Sometimes, occasionallyตามปกติ (dtaam pkò-dtì) - Normally, Usuallyขณะนั้น (khànà nán) - At that time, thenเกือบจะ (gʉ̀ʉb jà) - Almost, nearly about toให้แก่ (hâi gè) - To give to, for the benefit ofซึ่งกันและกัน (sʉ̂ng gan láe gan) - Mutual, with each otherนับจาก (náp jàak) - Counting from, Starting fromสู้กับ (sûu gàp) - To compete with, fight againstซึ่งเมื่อ (sʉ̂ng mʉ̂a) - When, at the time thatอย่างที่ (yâang thîi) - As, like howจนบัดนี้ (jon bàt níi) - Up to now, so farไม่ว่าจะ (mâi wâa jà) - Regardless of whether, No matterตลอดจน (dtà-lɔ̀ɔt jon) - From... to, all the way untilเป็นต้นไป (pen dtôn bpai) - Onward, and so on

Thai grammar list for CU-TFL_5:

แม้กระทั่ง (máe grà thùng) - Even, to the extent thatโดยเฉพาะ (dooi chêphâw) - Especially, particularlyจนกระทั่ง (jon grà thùng) - Until, up to the point thatขณะเดียวกัน (khànà dîaw gan) - At the same time, simultaneouslyเสมือนว่า (sà-mʉan wâa) - As if, seeminglyมิฉะนั้น (mí chá nán) - Otherwise, if notอย่างน้อย (yâang nɔ́i) - At least, minimallyทั้งๆ ที่ (tháng tháng thîi) - Although, even thoughเพียงเพราะ (phiang phráw) - Merely because, just becauseไม่ใช่แค่ (mâi châi khâe) - Not just, not onlyต่อให้ (dtòr hâi) - Even if, suppose thatหากว่า (hàak wâa) - If, in case thatเพื่อเป็น (phʉ̂ʉa pen) - In order to be, so as to beตามที่ (dtaam thîi) - According to, as perจริงๆ แล้ว (jing jing láew) - Actually, in truthก็แค่ (gɔ̂ khâe) - Just, simplyตามแต่ (dtaam dtàe) - Depending on, according toร่วมกับ (rûam gàp) - In conjunction with, along withในที่สุด (nai thîi sùt) - Ultimately, in the endที่ไหนๆ (thîi nǎi nǎi) - Anywhere, whereverแทนที่จะ (thǎen thîi jà) - Instead ofแม้นว่า (máen wâa) - Even though, albeitก็ตามแต่ (gɔ̂ dtaam dtàe) - Regardless of, no matterยิ่งขึ้น (yîng khûen) - Increasingly, more and moreเมื่อไรที่ (mʉ̂a rai thîi) - Wheneverแค่เพียง (khâe phiang) - Merely, only justให้...เสมอ (hâi...sà-mʉ̌ʉa) - Always let/make...ซึ่งกันและกัน (sʉ̂ng gan láe gan) - Mutually, reciprocallyเกินไป (gern pai) - Excessively, too muchด้วยกัน (dûai gan) - Together, with each otherในระหว่าง (nai rà-wàang) - During, in the midst ofเพื่อว่า (phʉ̂ʉa wâa) - In order to, so thatต่างหาก (dtàang hàak) - On the contrary, ratherอย่างไรก็ตาม (yâang rai gɔ̂ dtaam) - However, neverthelessเสมือนกับ (sà-mʉan gàp) - Similar to, Likeเป็นต้นไป (pen dtôn pai) - And so on, and the likeไม่เพียงแต่...แต่ยัง (mâi phiang dtàe...dtàe yang) - Not only... but alsoกับว่า (gàp wâa) - That, indicating reported speechอาจจะ (àat jà) - Might, perhaps, possiblyดังเก่า (dang gèo) - As before, as usualเนื่องจาก (nʉ̂ang jàak) - Due to, because ofขณะที่ (khànà thîi) - While, whereasตามที่ (dtaam thîi) - As, according toโดยเฉพาะ (dooy chêephaaw) - Especially, particularlyก็แค่ (gɔ̂ khâe) - Just, onlyทั้งนี้ (tháng níi) - In this regard, in this caseอย่างน้อย (yâang nói) - At leastในที่สุด (nai thîi sùt) - Finally, in the endถ้าหาก (thâa hàak) - If, in caseเช่นเคย (chên kʉəy) - As usual, as alwaysซึ่งได้แก่ (sʉ̂ng dâi gè) - Which are, namelyโดยทั่วไป (dooy thûa pai) - Generally, in generalเสียก่อน (sĭa gɔ̀ɔn) - First, beforehandเสมือนว่า (sà-mʉan wâa) - As if, as thoughทั้งที่ (tháng thîi) - Even though, whileเพราะเป็น (phró pen) - Because it'sโดยไม่ต้อง (dooy mâi dtâwng) - Without needing toให้ความสำคัญ (hâi khwaam săm-khan) - To prioritize, give importance toสำหรับ (săm ràp) - For, regardingถึงแม้ (thʉ̌ng máe) - Even if, althoughแม้กระทั่ง (máe grà thûng) - Even, to the extent thatต่อมา (dtòr maa) - Afterwards, subsequentlyในแง่ (nai ngê) - In terms of / From the perspective ofด้วยการที่ (dûay gaan thîi) - By, by means ofอย่างไรก็ตาม (yâang rai gɔ̂ dtaam) - However, nonethelessโดยไม่เว้นแต่ (dooy mâi wêen dtàe) - Without exceptionแทนที่จะ (thae thîi jà) - Instead ofสืบเนื่องมาจาก (sʉ̀ʉp nʉ̂ang maa jàak) - Stemming from, due toอันเป็น (an pen) - Which is, namelyในระยะเวลาที่ (nai rá-yàa welaa thîi) - During the time thatหากแม้ (hàak máe) - Even if, shouldนอกจากนี้ (nâawk jàak níi) - Besides this, in addition toซึ่งก็คือ (sʉ̂ng gɔ̂ kʉə) - Which is to say, i.e.ตลอดจน (dta-làwd jon) - Throughout, from start to finishเปรียบเทียบกับ (bprìap thîap gàp) - Compared toในขณะเดียวกัน (nai khànà dîao gan) - At the same time, simultaneously ตามความเป็นจริง (dtaam khwaam pen jing) - In reality, actuallyซึ่งทำให้ (sʉ̂ng tham hâi) - Which causes, resulting inอย่างที่ (yâang thîi) - As, like, in the manner thatต่อให้ (dtòr hâi) - Even if, though, albeitโดยปกติ (dooy bpòk dtîi) - Normally, typicallyตามที่กำหนด (dtaam thîi gam-nòt) - As specified, according to the stipulationแล้วแต่ (láew dtàe) - Depending on, however, whateverซึ่งสำคัญ (sʉ̂ng săm-khạn) - Importantly, which is importantพร้อมกับ (prôom gàp) - Along with, simultaneous withโดยเฉพาะ (dooy châe-phâw) - Especially, particularlyเสมือนว่า (sà-mʉan wâa) - As if, as thoughแต่เพียง (dtàe piang) - Only, merelyด้วยเหตุนี้ (dûay hèt níi) - Therefore, for this reasonเพื่อที่จะ (phʉ̂a thîi jà) - In order to, for the purpose ofโดยทั่วไป (dooy thûa bpai) - Generally, on the wholeไม่ว่าจะ (mâi wâa jà) - Regardless of whether, no matter ifต่อไป (dtòr bpai) - Next, from now onเช่นเคย (chên kʉi) - As usual, like alwaysตราบใด (dtraap dâi) - As long as, whileถึงแม้ว่า (thʉ̌ng máe wâa) - Although, even thoughในทางปฏิบัติ (nai thaang bpà-dtì-bàt) - In practice, practicallyร่วมกัน (rûam gun) - Together, jointlyตามที่แล้ว (dtaam thîi láew) - According to the previous, as beforeเท่าที่ (thâo thîi) - As far as, to the extent thatเมื่อไรก็ตาม (mʉ̂a rai gôr dtàam) - Whenever, regardless of whenไม่ใช่แค่ (mâi châi khâe) - Not just, not onlyโดยไม่ต้อง (dooy mâi dtâwng) - Without needing toนอกจากนี้ (nâawk jàak níi) - In addition to this, besides thisซึ่งเมื่อเทียบกับ (sʉ̂ng mʉ̂a thîiap gàp) - When compared toสมมุติว่า (sà-mà-mùt wâa) - Assuming that, suppose thatเป็นการ (pen gaan) - As a way to, as an act ofพร้อมที่จะ (prôom thîi jà) - Ready to, prepared toด้วยกันเอง (dûay gun aeng) - By themselves, on their ownเกินไป (goen bpai) - Too much, excessivelyเท่าเทียมกับ (thâo thîiam gàp) - Equivalent to, the same asต่อมา (dtòr maa) - Afterwards, subsequentlyในที่สุด (nai thîi sùt) - Finally, in the endตรงกันข้าม (dtrong gun khâam) - On the contrary, oppositeถือว่า (thʉ̂e wâa) - Considered as, regarded asใหญ่โต (hâi dto) - Large, big (emphasizing size)เพียงแค่ (phiang khâe) - Just, only, merelyตลอดจน (dta-lòt jon) - Throughout, untilใดๆ (dâi dâi) - Any, whichever, whateverซึ่งไร้ (sʉ̂ng rái) - Which lacks, devoid ofนั้น (nán) - That (as a demonstrative)หรือ (rʉ̌ʉ) - Orแต่เพียง (dtàe phiang) - Only, just, merelyแต่ทว่า (dtàe thwâa) - However, but, yetไม่ว่าจะ...ก็ (mâi wâa jà...gôr) - No matter how/what/when...ใครๆ ก็ (khrái khrái gôr) - Everyone, Anybodyเป็นอันมาก (pen an mâak) - A lot, in large amountsโดยเฉพาะ (dooy chêe-phâw) - Especially, particularlyถึงแม้ว่า (thʉ̌ng mâe wâa) - Even if, althoughตามที่ (dtaam thîi) - According to, as perไม่กี่ (mâi gìi) - Not many, a fewจนถึง (jon thʉ̌ng) - Until, up toซึ่งก็คือ (sʉ̂ng gôr kʉ̂ʉ) - Which is, that is to sayเนื่องจาก (nʉ̂ang jàak) - Due to, because ofก่อนหน้านี้ (gòn nâat níi) - Previously, before thisเรียกว่า (riâak wâa) - Called, known asทั้งนี้ (tháng níi) - In this case, for this reasonอย่างไรก็ตาม (yàang rai gôr dtàam) - However, nonethelessถ้าว่า (thâa wâa) - If, in caseเป็นเพราะ (pen prâw) - Because, due to the fact
hanabira.org

Ace your Japanese JLPT N5-N1 preparation.

Disclaimer

Public Alpha version Open Source (GitHub). This site is currently undergoing active development. You may encounter bugs, inconsistencies, or limited functionality. Lots of sentences might not sound natural. We are progressively addressing these issues with native speakers. You can support the development by buying us a coffee.


花びら散る

夢のような跡

朝露に

Copyright 2024 @hanabira.org